این بخش مجموعه مطالعات و ابزارهای مرتبط با شناسایی آماری و ساختاری الگو را در بر میگیرد. در حال حاظر سامانه فاصله سنج رشته آماده استفاده می باشد. بقیه موارد به مرور زمان افزوده خواهد شد.

شما می توانید از طریق آدرس روبرو به این ابزارها دسترسی داشته باشید. (برای ورود کلیک کنید)